Convocado el VII Premio de Investigación de la Fundació Bernat Beny

//Convocado el VII Premio de Investigación de la Fundació Bernat Beny

Convocado el VII Premio de Investigación de la Fundació Bernat Beny

 

VERSIÓ EN VALENCIÀ

La Fundació Prevere Dr. Bernat Beny de la Comunitat Valenciana acaba de convocar la VII edició del Premi d’Investigació Prevere Dr. Bernat Beny Montañana.  A continuació compartim les bases per a poder participar en la convocatòria de 2018.

Bases del Premi

1. Destinataris. El professorat de la Universitat Catòlica de València “San Vicente Màrtir” i de la Facultat de Teologia de València “San Vicente Ferrer” així com els investigadors vinculats a ambdues insti-tucions, sent considerat com a mèrit el grau de doctor.

2. Objecte. Seran objecte del premi, projectes de recerca desenvolupats en la ciutat de València o la Comunitat Valenciana, amb una perspectiva socioeducativa i relacionats amb les àrees d’Educació, Humanitats, Educació en la Fe i Ciències Socials.

3. Dotació i Forma de Lliurament. S’estableix un premi de 3.000 € i un accèsit de 1.500, el lliurament del qual es distribuirà de la següent manera:

 • El 40% del total serà lliurat al guanyador després de la resolució del concurs de projectes .
 • El 60% restant després de la finalització i lliurament de la recerca.

4. Terminis.

a) El formulari de sol·licitud de participació, acompanyat dels documents que consten en la base cinquena, podran presentar-se fins al dia 11 de maig de 2018, en la secretaria de la Facultat de Teologia de València o de la Facultat de Psicologia, Magisteri i Ciències de l’Educació de la UCV (seu Edetania – Godella), comunicant per mail el dia i lloc on s’ha presentat a: bernatbenyfundacio@gmail.com

b) La resolució del premi serà anunciada pel jurat del mateix abans del 15 de juny de 2018.

c) La recerca derivada del projecte triat haurà de ser presentada abans del 30 de setembre de 2019 en la secretaria de la Facultat de Teologia de València o de la Facultat de Psicologia, Magisteri i Ciències de l’Educació de la UCV (seu Edetania-Godella), en una còpia en suport paper i una altra en format electrònic a l’adreça de la Fundació: bernatbenyfundacio@gmail.com

d) Una síntesi de la recerca realitzada (5 fulls) será presentada per a la seua publicació en la web de la Fundació, en la data indicada en el puynt anterior.

e) Si la recerca no es presentara en termini, o l’òrgan competent en virtut de la base cinquena jutjara que la mateixa ha sigut insuficient o deficient, el/la responsable serà requerit/da per a la seua correcció. Si no fóra atès el requeriment en el termini indicat, el/la responsable del projecte s’obliga en virtut d’aquestes bases a restituir la quantitat avançada.

5. Documents. Els interessats hauran d’acompanyar la sol·licitud de participació dels següents documents:

a) Títol de la Recerca.

b) Esquema del Projecte, que comprendrà: Objectius, Continguts, Metodologia i activitats previstes, Resultats esperats, Cronograma.

c) Currículum vitae de l’investigador. Cas de presentar-se en grup, haurà d’indicar-se, a més, aquell /a que actua com a investigador/a principal.

d) Fotocopia del DNI i del Títol académic.

e) Certificat de la Institució on treballa indicant la seua vinculació.

6. Jurat. Estarà format per:

 • El President de la Fundació, Dr. Bernat Beny.
 • El Degà/na de la Facultat de Teologia o persona en qui delegue.
 • El Degà/na de la Facultat de Psicologia, Magisteri i Ciències de l’Educació de la UCV, o persona en qui delegue.
 • Una persona per cadascuna d’ambdues facultats, a invitació del Degà, entre el professorat actiu o jubilat de les mateixes.
 • El Secretari del Patronat de la Fundació (amb veu però sense vot).

7. Selecció de Projectes. Es realitzarà en base als següents criteris:

 • Adequació de la recerca a les bases del Premi.
 • Pertinència del tema en l’entorn valencià.
 • Curricula dels investigadors.

 

DESCARGA AQUÍ EL PDF CON LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

 

VERSIÓN EN CASTELLANO

La Fundació Prevere Dr. Bernat Beny de la Comunitat Valenciana acaba de convocar la VII edición del Premio de Investigación Prevere Dr. Bernat Beny Montañana. Estas son las bases para poder participar en la convocatoria de 2018.

1. Destinatarios. El profesorado de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” y de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, así como otros investigadores vinculados a ambas instituciones. Se considerará como un mérito el grado de Doctor.

2. Objeto. Serán objeto del premio proyectos de investigación desarrollados en la ciudad de Valencia o en la Comunitat Valenciana, con una perspectiva socioeducativa y relacionados con las áreas de Educación, Humanidades, Educación en la Fe y Ciencias Sociales.

3. Dotación y forma de entrega del premio. Se establece un premio de 3.000 € y un accésit de 1.500 €. La entrega del mismo se distribuirá de la siguiente manera:

 • El 40% del total será entregado al ganador después de la resolución del concurso de proyectos.
 • El 60% restante, después de la finalización y la entrega de la investigación.

4. Términos.

a) El formulario de solicitud de participación, acompañado por los documentos que constan en la base quinta, podrán presentarse hasta el día 11 de mayo de 2018, en la secretaría de la Facultad de Teología de Valencia o en la Facultad de Psicología, Magisterio y Ciencias de la Educación de la UCV (sede Edetania – Godella), comunicando por mail el día y el lugar donde se ha presentado a: bernatbenyfundacio@gmail.com

b) La resolución del premio será anunciada por el jurado del mismo antes del 15 de junio de 2018.

c) La investigación derivada del proyecto elegido tendrá que presentarse antes del 30 de septiembre de 2019, en la secretaría de la Facultad de Teología de Valencia o en la Facultad de Psicología, Magisterio y Ciencias de la Educación de la UCV (sede Edetania – Godella), con una copia en soporte papel y otra en formato electrónico a la dirección de mail de la Fundación: bernatbenyfundacio@gmail.com

d) Una síntesis de la investigación realizada (5 folios) será presentada para su publicación en la web de la Fundación, en la fecha indicada en el punto anterior.

e) Si la investigación no se presentara en plazo, o el órgano competente, en virtud de la base quinta juzgara que la misma ha sido insuficiente o deficiente, el/la responsable será requerido/da para la corrección. Si no fuera atendido el requerimiento en el plazo indicado, el/la responsable del proyecto se obliga, en virtud de estas bases, a devolver la cantidad avanzada.

5. Documentos. Los interesados tendrán que acompañar la solicitud de participación con los siguientes documentos:

a) Título de la investigación.

b) Esquema del proyecto, que contendrá: Objetivos, Contenidos, Metodología y actividades previstas, Resultados esperados, Cronograma.

c) Currículum vitae del investigador. En caso de presentarse en grupo, se tendrá de indicar, además, aquel o aquella que actúa como investigador principal.

d) Fotocopia del DNI y del título académico.

e) Certificado de la institución en la que trabaja indicando su vinculación a ella.

6. Jurado. Estará formado por:

 • El Presidente de la Fundació, Dr. Bernat Beny.
 • El Decano de la Facultad de Teología de Valencia o la persona en la que delegue.
 • El Decano de la Facultad de Psicología, Magisterio y Ciencias de la Educación de la UCV, o la persona en la que delegue.
 • Una persona por cada una de las dos facultades, a invitación del Decano, entre el profesorado activo o jubilado de las mismas.
 • El Secretario del Patronato de la Fundación (con voz pero sin voto).

7. Selección de proyectos. Se realizará en base a los siguientes criterios:

 • Adecuación de la investigación de las bases del Premio.
 • Pertenencia del tema al entorno valenciano.
 • Curriculum de los investigadores.

DESCARGA AQUÍ EL PDF CON LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

 

2018-03-27T13:09:18+00:00 15-marzo-2018|Noticias de la Facultad|Comentarios desactivados en Convocado el VII Premio de Investigación de la Fundació Bernat Beny